Kirtan

„Ich kenne wenige spirituelle Übungen, die uns so direkt mit dem Herzen verbinden wie das Singen.“Sri Durgamayi Ma

Selber singen

„Wenn wir zu den einzelnen Göttern singen, singen wir zu diesem göttlichen Aspekt in uns selbst.“ Sri Durgamayi Ma

Nachlesen

Die Liedtexte zu allen Kirtan könnt ihr hier nachlesen.
Ihr findet sie auch in diesem wunderschönen Kirtanbuch des Ashram.

Anhören

Viele Kirtan, die im Ashram gesungen werden, könnt ihr hier anhören. Die Aufnahmen sind entstanden, während Mataji Darshan gab.

Aarti

1. Om Jai Shiva Omkara
Swami Hara Shiva Omkara
Brahma Vishnu Sadashiva :|
Ardhangi Dhara
Om Jai Shiva Omkara

2. Ekanana Chaturanana Panchanana Raje
Swami Panchanana Raje
Hansanana Garudasana :|
Vrishavahana Saje
Om Jai Shiva Omkara

3. Do Bhuja Charu Chaturbhuja Dasha Bhuja Te Sohe
Swami Dasha Bhuja Te Sohe
Tinon Rupa Nirakhata :|
Tribhuvana Jana Mohe
Om Jai Shiva Omkara

4. Akshamala Vanamala Mundamala Dhari
Swami Mundamala Dhari
Chandana Mrigamada Sohe :|
Bhale Shashidhari
Om Jai Shiva Omkara

5. Shvetambara Pitambara Baghambara Ange
Swami Baghambara Ange
Sanakadika Brahmadika :|
Bhutadika Sange
Om Jai Shiva Omkara

6. Kar Ke Madhya Kamandala Chakra Trishula Dharata
Swami Chakra Trishula Dharata
Jaga Karata Jaga Harata :|
Jaga Palana Karata
Om Jai Shiva Omkara

7. Brahma Vishnu Sadashiva Janata Aviveka
Swami Janata Aviveka
Pranavakshar Ke Madhye :|
Yeh Tinon Eka
Om Jai Shiva Omkara

8. Triguna Shiva Ki Arati Jo Koi Nara Gave
Swami Jo Koi Nara Gave
Kahata Shivananda Swami :|
Manavanchhita Phala Pave
Om Jai Shiva Omkara

1. Bala Samaya Ravi Bhakshi Liyo Taba
Tinhun Loka Bhayo Andhiyaro
Tahi Son Trasa Bhayo Jaga Ko
Yaha Sankata Kahu Son Jata Na Taro
Devana Ani Kari Binati Taba
Chhanri Diyo Ravi Kashta Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

2. Bali Ki Trasa Kapisa Basai Giri
Jata Maha Prabhu Pantha Niharo
Chaunki Maha Muni Sapa Diyo Taba
Chahiya Kauna Bichara Bicharo
Kai Dwija Rupa Livaya Mahaprabhu
So Tuma Dasa Ke Soka Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

3. Angada Ke Sanga Lena Gaye Siya
Khoja Kapisa Yaha Baina Ucharo
Jivata Na Bachihai Hama Son Ju
Bina Sudhi Laiye Ihan Pagu Dharo
Heri Thake Tata Sindhu Sabai Taba
Laya Siya Sudhi Prana Ubaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

4. Ravana Trasa Dai Siya Ko Saba
Rakshasi Son Kahi Soka Nivaro
Tahi Samaya Hanumana Mahaprabhu
Jaya Maha Rajanichara Maro
Chahata Siya Ashoka Son Agi Su
Dai Prabhu Mudrika Soka Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

5. Bana Lagyo Ura Lakshimana Ke Taba
Prana Taje Suta Ravana Maro
Lai Griha Baidya Sushena Sameta
Tabai Giri Drona Su Bira Uparo
Ani Sajivana Hatha Dai Taba
Lakshimana Ke Tuma Prana Ubaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

6. Ravana Juddha Ajana Kiyo Taba
Naga Ki Phansa Sabai Sira Daro
Shri Raghunatha Sameta Sabai Dala
Moha Bhayo Yaha Sankata Bharo
Ani Khagesa Tabai Hanumana Ju
Bandhana Kati Sutrasa Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

7. Bandhu Sameta Jabai Ahiravana
Lai Raghunatha Patala Sidharo
Devi Hin Puji Bhali Bidhi Son Bali
Deu Sabai Mili Mantra Bicharo
Jaya Sahaya Bhayo Taba Hi
Ahiravana Sainya Sameta Sanharo
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

8. Kaja Kiye Bara Devana Ke Tuma
Bira Mahaprabhu Dekhi Bicharo
Kauna So Sankata Mora Gariba Ko
Jo Tuma Son Nahin Jata Hai Taro
Begi Haro Hanumana Mahaprabhu
Jo Kachhu Sankata Hoya Hamaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

1. Eka Danta Dayavanta Chara Bhuja Dhari
Mastaka Sindura Sohe Muse Ki Savari

2. Pan Charhe Phul Charhe Aura Charhe Meva
Laddhuan Ka Bhog Lage Santa Kare Seva

3. Andhana Ko Ankha Det Korhin Ko Kaya
Banjhana Ko Putra Det Nirdhana Ko Maya

1. Om Jaya Jagadisha Hare
Swami Jaya Jagadisha Hare
Bhakta Janana Ke Sankata
Dina Janana Ke Sankata
Chana Main Dura Kare
Om Jaya Jagadisha Hare

2. Jo Dyawe Phala Pawe
Dukha Vinase Manaka
Swami Dukha Vinase Manaka
Sukha Sanpati Ghar Awe
Kashta Mite Tanaka
Om Jaya Jagadisha Hare

3. Mata Pita Tuma Mere
Sharana Gahun Kisaki
Swami Sharana Gahun Kisaki
Tuma Bina Ora Na Duja
Asa Karuna Jisaki
Om Jaya Jagadisha Hare

4. Tuma Purana Paramatma
Tuma Antara Yami
Swami Tuma Antara Yami
Para Bramhaparameshwara
Tuma Saba Ke Swami
Om Jaya Jagadisha Hare

5.Tuma Karuna Ke Sagara
Tuma Palana Karata
Swami Tuma Palana Karata
Main Sewaka Tuma Swami
Kripa Karo Bharata
Om Jaya Jagadisha Hare

6.Tuma Ho Eka Agochara
Saba Ke Prana Pati
Swami Saba Ke Prana Pati
Kisa Bidha Milun Dhayamaya
Tuma Ko Main Kumati
Om Jaya Jagadisha Hare

7.Dinabandu Dukha Harata
Tuma Rashaka Mere
Swami Tuma Rashaka Mere
Apane Hatha Uthao
Dwara Para Tere
Om Jaya Jagadisha Hare

8.Vishaya Vikara Mitao
Papa Haro Deva
Swami Papa Haro Deva
Shradha Bhakti Barao
Santana Ki Sewa
Om Jaya Jagadisha Hare

1. Jai Ambe Gauri
Maiya Jaya Shyama Gauri
Tumako Nisha Dina Dhyavata :|
Hari Brahma Shiva Ri
Om Jai Ambe Gauri

2. Manga Sindura Virajata
Tiko Mrigamada Ko
Maiya Tiko Mrigamada Ko
Ujjavala Se Do-u Naina :|
Chandra Badana Niko
Om Jai Ambe Gauri

3. Kanka Samana Kalevara Raktambara Raje
Maiya Raktambara Raje
Raktapushpa Gala Mala :|
Kanthana Para Saje
Om Jai Ambe Gauri

4. Kehari Vahana Rajata Khadaga Khappara Dhari
Maiya Khadaga Khappara Dhari
Sura-Nara Munijana Sevata :|
Tinake Duhkha Hari
Om Jai Ambe Gauri

5. Kanana Kundala Shobhita Nasagre Moti
Maiya Nasagre Moti
Kotika Chandra Divakara :|
Rajata Sama Jyoti
Om Jai Ambe Gauri

6. Shumbha-Nishumbha Bidare
Mahishasura Ghati
Maiya Mahishasura Ghati
Dhumra Vilochana Naina :|
Nisha Dina Madamati
Om Jai Ambe Gauri

7. Chanda Munda Sanhare Shonita Bija Hare
Maiya Shonita Bija Hare
Madhu Kaitabha Do-u Mare :|
Sura Bhayahina Kare
Om Jai Ambe Gauri

8. Brahmani Rudrani Tuma Kamala Rani
Maiya Tuma Kamala Rani
Agama Nigama Bakhani :|
Tuma Shiva Patrani
Om Jai Ambe Gauri

9. Chausantha Yogini Mangal Gavata
Nritya Karata Bhairu
Maiya Nritya Karata Bhairu
Bajata Tala Mridanga :|
Aru Bajata Damaru
Om Jai Ambe Gauri

10. Tuma Hi Jaga Ki Mata Tuma Hi Ho Bharata
Maiya Tuma Hi Ho Bharata
Bhaktana Ki Duhkha Harata :|
Sukha Sampati Karata
Om Jai Ambe Gauri

11. Bhuja Chara Ati Shobhita Varamudra Dhari
Maiya Varamudra Dhari
Manavanchhita Phala Pavata :|
Sevata Nara-Nari
Om Jai Ambe Gauri

12. Kanchana Thala Virajata Agara Kapura Bati
Maiya Agara Kapura Bati
Sri Malketu Main Rajata :|
Koti Ratana Jyoti
Om Jai Ambe Gauri

13. Sri Ambe-ji Ki Arati Jo Ko-i Nara Gave
Maiya Jo Ko-i Nara Gave
Kahata Shivananda Swami :|
Sukha Sampati Pave
Om Jai Ambe Gauri

Guruji

Sri Guru Vandana

Doha (Anrufung):
Banda-un Guru Pada Kanja
Kripa Sindhu Nararupa Hari
Mahamoha Tama Punja
Jasu Bachana Ravi Kara Nikara

1. Banda-un Guru Pada Padama Paraga
Suruchi Suvasa Sarasa Anuraga

2. Amiya Murimaya Churana Charu
Samana Sakala Bhava Ruja Parivaru

3. Sukriti Shambhu Tana Bimala Vibhuti
Manjula Mangala Moda Prasuti

4. Jana Mana Manju Mukura Mala Harani
Kiye Tilaka Guna Gana Basa Karani

5. Sri Guru Pada Nakha Mani Gana Jyoti
Sumirata Divya Drishti Hiya Hoti

6. Dalana Moha Tama So Saprakasu
Bare Bhaga Ura Ava-i Jasu

7. Ugharahi Bimala Bilochana Hi Ke
Mitahi Dosha Duhkha Bhava Rajani Ke

8. Sujhahi Rama Charita Mani Manika
Guputa Pragata Jahan Jo Jehi Khanika


Sri Vinaya Chalisa

Doha (Anrufung):
Main Hun Buddhi Malina Ati
Shraddha Bhakti Vihin
Karun Vinaya Kachhu Apaki
Ho Saba Hi Vidhi Din

1. Jai Jai Neem Karoli Baba
Kripa Karahu Avai Sadabhava

2. Kaise Main Tava Stuti Bakhanun
Nama Gama Kachhu Main Nahin Janun

3. Japai Kripa Drishti Tuma Karahu
Roga Shoka Duhkha Darida Harahu

4. Tumharo Rupa Loga Nahin Janain
Japai Kripa Karahu So-i Bhanain

5. Kari De Arapana Saba Tana Mana Dhana
Pavai Sukha Alokika So-i Jana

6. Darasa Parasa Prabhu Jo Tava Kara-i
Sukhasampati Take Ghara Bhara-i

7. Jai Jai Santa Bhakta Sukhadayaka
Riddhi Siddhi Saba Sampati Dayaka

8. Tuma Hi Vishnu Rama Sri Krishna
Vicharata Purna Karana Mama Trishna

9. Jai Jai Jai Jai Sri Bhagavanta
Tuma Ho Sakshat Hanumanta

10. Kahi Vibhishana Ne Jo Bani
Parama Satya Kari Aba Main Mani

11. Binu Hari Kripa Milahin Nahin Santa
So Kari Kripa Karahi Duhkha Anta

12. So-i Bharosa Mere Ura Ayo
Ja Dina Prabhu Darshana Main Payo

13. Jo Sumirai Tumako Ura Mahin
Taki Vipati Nashta Havai Jahin

14. Jai Jai Jai Gurudeva Hamare
Sabahi Bhanti Hama Bhaye Tihare

15. Hama Para Kripa Shighra Aba Karahun
Parama Shanti De Duhkha Saba Harahun

16. Roga Shoka Duhkha Saba Mita Jave
Japain Rama Ramahi Ko Dhyaven

17. Ja Vidhi Ho-i Parama Kalyana
So-i So-i Apa Dehu Varadana

18. Sabahi Bhanti Hari Hi Ko Pujen
Raga Dvesha Dvandana So Jujhen

19. Karain Sada Santana Ki Seva
Tuma Saba Vidhi Saba Layaka Deva

20. Saba Kachhu De Hamako Nistaro
Bhavasagara Se Para Utaro

21. Main Prabhu Sharana Tihari Ayo
Saba Punyana Ko Phala Hai Payo

22. Jai Jai Jai Gurudeva Tumhari
Bara Bara Ja-un Balihari

23. Sarvatra Sada Ghara Ghara Ki Jano
Rukho Shukho Hi Nita Khanon

24. Bhesha Vastra Hain Sada Aise
Jane Nahin Ko-u Sadhu Jaise

25. Aisi Hai Prabhu Rahani Tumhari
Vani Kaho Rahasyamaya Bhari

26. Nastika Hun Astika Havai Javain
Jaba Swami Chetaka Dikhalavain

27. Saba Hi Dharmani Ke Anuyayi
Tumahen Manaven Shisha Jhukayi

28. Nahin Ko-u Svaratha Nahin Ko-u Ichha
Vicharana Kari De-u Bhaktana Bhichha

29. Kehi Vidhi Prabhu Main Tumahen Mana-un
Jason Kripa Prasada Taba Pa-un

30. Sadhu Sujana Ke Tuma Rakhavare
Bhaktana Ke Ho Sada Sahare

31. Dushta-u Sharana Ani Jaba Para-i
Purana Ichha Unaki Kara-i

32. Yaha Santana Kari Sahaja Subha-u
Suni Ashcharya Kara-i Jani Ka-u

33. Aisi Karahu Apa Aba Daya
Nirmala Ho-i Ja-i Mana Aru Kaya

34. Dharma Karma Main Ruchi Ho-i Javai
Jo Jana Nita Tava Stuti Gavai

35. Aven Sadaguna Tapai Bhari
Sukha Sampati So-i Pavai Sari

36. Ho-i Tasu Saba Purana Kama
Anta Samaya Pavai Vishrama

37. Chari Padaratha Hai Jaga Mahin
Tava Prasada Kachhu Duralabha Nahin

38. Trahi Trahi Main Sharana Tihari
Harahu Sakala Mama Vipada Bhari

39. Dhanya Dhanya Bara Bhagya Hamaro
Payo Darasa Parasa Tava Nyaro

40. Karma Hina Bala Buddhi Vihina
Tava Prasada Kachhu Varnana Kina

Doha (Anrufung):
Shraddha Ke Yaha Pushpa Kachhu
Charanana Dhare Sambhar
Kripa Sindhu Gurudeva Prabhu
Kari Lijai Svikar

Siyavara Ramachandra
Para Jai Sharanam

 Akhanda Mandala Karam
Vyaptam Yena Characharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Sri Guruve Yamaha Agyana Timir Andhasya
Gyananjana Shalakaya
Chakshur Unmilitam Yena
Tasmai Sri Guruve Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwara
Gurur Sakshat Param Brahma
Tasmai Sri Guruve Namaha Nitya Suddham Nirabhasam
Nirakaram Niranjanam
Nitya Bodham Chidanandam
Guru Brahma Namamyaham Dhyana Mulam Guror Murti
Puja Mulam Guror Padam
Mantra Mulam Guror Vakyam
Moksha Mulam Guror Kripa

Mere Gurudev Charanon Para
Sumana Shraddha Ke Arapita Hai Tere Hi Den Hai Jo Hai
Tere Charanon Main Arapita Hai Na Priti Hai Pratiti Hai
Nahin Pujan Ki Shakti Hai Mera Yaha Tan Mera Yaha Man
Mera Jivan Samarapita Hai Mere Gurudev Charanon Para
Sumana Shraddha Ke Arapita Hai Tere Ichhara Hon Mere
Mere Saba Karma Hon Tere Bana Len Yantra Aba Mujhako
Mera Kan Kan Samarapita Hai Mere Gurudev Charanon Para
Sumana Shraddha Ke Arapita Hai Tum Hi Ho Bhava Main Mere
Vicharon Main Pukaron Main Tere Charanon Main He Gurudev
Mere Sarvasva Arapita Hai Mere Gurudev Charanon Para
Sumana Shraddha Ke Arapita Hai Siyavara Ramachandra
Para Jai Sharanam


1. Bhava Sagara Tarana Karana He
Ravinandana Bandhana Khandana He
Sharanagata Kinkara Bhita Mane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane 2. Hridi Kandara Tamasa Bhaskara He
Tumi Vishnu Prajapati Shankara He
Parambrahma Paratpara Veda Bhane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane 3. Mana Varana Shasana Ankusha He
Naratrana Tare Hari Chakshusha He
Gunagana Parayana Devagane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane 4. Kulakundalini Ghuma Bhanjaka He
Hridi Granthi Vidarana Karaka He
Mama Manasa Chanchala Ratridine
Gurudeva Daya Karo Dina Jane 5. Ripusudana Mangala Nayaka He
Shukhashanti Varabhaya Dayaka He
Trayatapa Hare Tava Nama Gune
Gurudeva Daya Karo Dina Jane 6. Abhimana Prabhava Vinashaka He
Gatihina Jane Tumi Rakshaka He
Chita Shankita Vanchita Bhaktidhane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane 7. Tava Nama Sada Shubha Sadhaka He
Patitaa Dhama Manava Pavaka He
Mahima Tava Gochara Shuddha Mane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane 8. Jaya Satguru Ishvara Prapaka He
Bhavaraga Vikara Vinashaka He
Mana Yeno Rahe Tava Shri Charane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane Para Jai Sharanam
Ein Devotee ehrt Sri Neem Karoli Baba mit einer Aarti
Sri Neem Karoli Baba Ashram Kainchi, Indien.
Baba’s Devotees warten auf Seinen Darshan
Sri Neem Karoli Baba Ashram Brindavon, Indien, 1973

Die Göttliche Mutter

Amba Amba Jaya Jagadamba
Amba Jai Jai Ma Durga
Jagadamba Jai Jai Ma Durga
Durga Durga Durga
Amma Amma Taye
Akhilandeshwari Niye
Annapurneshwari Taye
Oh Adi Parashakti Niye

Chamundaye Kali Ma
Annapurna Devi Ma
Kali Durge Kali Ma
Kali Durge Kali Ma
Mahakali Kali Ma Ma Ma
Mahakali Kali Ma

Durge Durge Durge
Jai Jai Ma
Jagadambe Jai Jai Ma

He Bhavani He Kalyani
He Maheshi Namo Namah
Shakti Rudrani Namo Namah
Shanti Bhavani Namo Namah

Hoi Ma Hoi Ma Hoi Ma Durga
Sri Ma Durga Jai Ma Durga

Hoi Ma Durga Ma
Hoi Kali Ma
Hoi Ma Hoi Kali Ma

Hoi Mata Durga
Hoi Mata Durga
Hoi Mata Durga
Mata Mata

Hoi Mata Kali
Hoi Mata Durga Kali Durge Namo Namah

Jagadambe Ma Jagadambe Ma
Jagadambe Ma Jagadambe Ma Durga

Jai Ambe Jagadambe
Mata Bhavani Jai Ambe
Durgatinashini Durga Jai Jai
Kalavinashini Kali Jai Jai
Uma Rama Brahmani Jai Jai
Radha Rukmini
Sita Jai Jai

Jago Jago Ma
Jago Jago Ma Janani
He Jagaduddharini Ma
Jagaduddharini Mata Durga
Jago Jago Ma
Jago Jago Ma Janani
He Durga Devi Rana Chandi Devi
He Shiva Nayana Jago Ma

Jaya Durage Jaya Durage
Durage Durage Shive Shive

Jaya Jagadambe
He Ma Durga
Ma Kali Durge Namo Namah
He Ma Durga He Ma Durga
Narayani Om

Kalavinashini Kali Jaya Jaya
Durgatinashini Durga Jaya Jaya
Uma Rama Brahmani Jaya Jaya
Radhe Site Rukmini Jaya Jaya

Namostute Namostute
Jaya Sri Durga Namostute
Jaya Sri Kali Namostute
Jaya Sri Lakshmi Namostute

Sri Ma Jai Ma Jai Jai Ma Durga
Sri Ma Jai Ma Jai Ananda Ma

Uma Parvati Ananda Ma
Kali Durge Namo Namah

Jayanti Mangala Kali
Badrakali Kapalini
Durga Kshama Shive Dhatri
Svaha Svadha Namostute

Sarvamangala Mangalye
Shive Sarvartha Sadhike
Sharanye Tryambake Gauri
Narayani Namostute

Sharanagata Dinartha
Paritrana Parayane
Sarvasyarthi Hare Devi
Narayani Namostute

Sarvasvarupe Sarveshe
Sarva Shakti Samanvite
Bhaye Bhyastra Hino Devi
Durge Devi Namostute

Devi Narayani Namostute
Devi Narayani Namostute
Devi Narayani Namostute
Durge Narayani Namostute

Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnu Mayeti Shabdita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Chetanetybhidhiyate
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Kshanti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Shanti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddha Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmi Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Tushti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Kanti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Daya Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Matri Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah
Om Durga
Die Unbesiegbare

Om Bhagavati
Die Erhabene

Om Bhairavi
Die Furchteinflößende

Om Bhavani
Die Hervorbringende

Om Brahmani
Die alles Durchdringende

Om Chandi
Wilde Vernichterin aller Unwahrheit

Om Chandrika
Leuchtend wie das Mondlicht

Om Sita
Die Einzelseele, Gefährtin Ram's

Om Amba
Die göttliche Mutter

Om Ambika
Die jugendliche Form von Durga

Om Vijaya
Die Siegreiche

Om Indrani
Gefährtin Indra's

Om Radha
Geliebte Krishna's

Om Rudrani
Gefährtin Shiva's

Om Jagadmata
Die Mutter des Universums

Om Simhavahini
Die auf dem Löwen Reitende

Om Ishwari
Die mächtige Göttin

Om Maha
Lakshmi Die große Göttin des inneren Reichtums

Om Maha Devi
Die große Göttin

Om Mahakali
Die große schwarze Göttin

Om Mahamaya
Die große Illusion

Om Maheshwari
Die große Herrscherin

Om Chinnamasta
Die Verkörperung der Nacht

Om Tripura
Die Göttin der drei Welten

Om Lakshmi
Die Göttin des inneren Reichtums

Om Muktakeshi
Die Furchterregende mit dem gelösten Haar

Om Raktadanti
Die mit den rot gefärbten Zähnen

Om Rukmini
Gemahlin Krishna's

Om Kalaratri
Die schwarze Nacht

Om Kali
Die schwarze Göttin

Om Amma
Die Mutter

Om Chamunda
Vernichterin der ,Dämonen‘

Om Kumari
Die ewig junge Göttin

Om Uma
Die Verkörperung von Weisheit und Licht

Om Annapurna
Die Nahrung spendende Göttin

Om Dantura
Eine schreckliche Form der Göttin Kali

Om Padmavati
Die Göttin, die auf dem Lotus thront

Om Kanya
Die Jungfräuliche

Om Menakshi
Die Göttin mit den fischgeformten Augen

Om Santoshi Mata
Die glückselige Mutter

Om Amrita
Die Göttin der Unsterblichkeit

Om Girija
Die Berggeborene

Om Narayani
Die in allen Wesen wohnt

Om Parvati
Tochter des Himalaya

Om Saraswati
Die Göttin der Weisheit

Om Tara
Die Göttin des Mitgefühls

Om Lokamata
Die das Universum erhält

Om Matrika
Die Mutter

Om Sati
Die Tugendhafte

Om Totala
Die Überwinderin aller Sünden

Om Bhumata
Die Mutter der Erde

Om Gauri
Die Leuchtende

Om Gayatri
Die Quelle des Lichts

Om Shyama
Die Dunkle

Palana Karani Bhava Bhaya Harani
Kali Durge Namoh Namah

Jaya Jagatambe Girija Mata
Kali Durge Namoh Namah

Uma Parvati Anandamayi
Kali Durge Namoh Namah

Radhe Site Durge Gauri
Kali Durge Namoh Namah
Divine Mother, make me like Thee,
part of the sea, part of the sea.
I would stand on the shore of my heart no more.
With Thy grace, all my being in the ocean I would pour.
Divine Mother, make me like Thee,
part of the sea, part of the sea.

Sri Durgamayi Ma
Das Murti der göttlichen Mutter Durga im Tempel des Ashram Brindavon, Ulm.

Hanuman

Doha:
Sri Guru Charana Saroja Raja
Nija Manu Mukuru Sudhari
Baranun Raghubara Bimala Jasu
Jo Dayaku Phala Chari
Buddhina Tanu Janike
Sumiron Pavana Kumara
Bala Buddhi Vidya Dehu Mohin
Harahu Kalesa Bikara
Siyavara Rama Chandra Para
Jay Sharanam

1. Jaya Hanumana Gyana Guna Sagara
Jaya Kapisa Tihun Loka Ujagara

2. Rama Duta Atulita Bala Dhama
Anjani Putra Pavana Suta Nama

3. Mahabira Bikrama Bajarangi
Kumati Nivara Sumati Ke Sangi

4. Kanchana Barana Biraja Subesa
Kanana Kundala Kunchita Kesa

5. Hatha Bajra Or Dhwaja Biraje
Kandhe Muja Janeu Saje

6. Shankara Suwana Kesari Nandana
Teja Pratapa Maha Jaga Bandana

7. Bhidavana Guni Ati Chatura
Rama Kaja Karibe Ko Atura

8. Prabu Charitra Sunibe Ko Rasya
Rama Lakshana Sita Mana Basya

9. Sukshma Rupa Dhari Siyahin Dikhawa
Bikata Rupa Dhari Lanka Jarawa

10. Bhima Rupa Dhari Asura Sanhare
Rama Chandra Ke Kaja Sanhare

11. Laya Sajiwana Lakshman Jiyaye
Sri Raghubir Harashi Ura Laye

12. Raghupati Kinhi Bahota Barai
Tuma Mama Priya Bharatahi Sama Bhai

13. Sahsa Badana Tumharo Jasa Gawain
Asa Kahi Sri Patti Kantha Lagawain

14. Sana Kadika Brahmadi Munisa
Narada Sarada Sahita Ahisa

15. Jama Kubera Digapala Jahan Te
Kabi Kobida Kahi Sake Kahan Te

16. Tuma Upakara Sugriwahin Kinha
Rama Milaya Raja Pada Dinha

17. Tumharo Mantra Bibhishana Mana
LankeswaraBhae Saba Jaga Jana

18. Juga Sahastra Jojana Para Bhanu
Lilyo Tahi Madhura Phala Janu

19. Prabhu Mudrika Meli Muka Mahin
Jaladhi Langhi Gaye Acharaja Nahin

20. Durgama Kaja Jagata Ke Jete
Sugama Anugraha Tumhare Tete

21. Rama Duare Tuma Rakhaware
Hota Na Agya Binu Paisare

22. Saba Sukha Lahai Tumhari Sarana
Tuma Rachaka Kahu Ko Dara Na

23. Apana Teja Samharo Apai
Tinon Loka Hanka Ten Kanpai

24. Bhuta Pisacha Nikata Nahin Awai
Mahabira Jaba Nama Sunawai

25. Nasai Roga Harai Saba Pira
Japata Nirantara Hanumata Bira

26. Shankata Ten Hanumana Churawai
Mana Krama Bachana Dhyana Jo Lawai

27. Saba Para Rama Tapaswi Raja
Tina Ke Kaja Sakala Tuma Saja

28. Aura Manoratha Jo Koi Lawai
Soi Amita Jiwana Phala Pawai

29. Charon Juga Paratapa Tumhara
Hai Para Siddha Jagata Ujiyara

30. Sadhu Santa Ke Tuma Rakhaware
Asura Nikandana Rama Dulare

31. Ashta Siddhi Nau Niddhi Ke Data
Asa Bara Dina Janaki Mata

32. Rama Rasayana Tumhare Pasa
Sara Raho Raghupati Ke Dasa

33. Tumhare Bhajana Rama Kopawai
Janama Janama Ke Dukha Bisarawai

34. Anta Kala Raghubara Pura Jai
Jahan Janma Hari Bhakta Kahai

35. Ora Dewata Chita Na Dharai
Hanumata Sei Sarba Sukha Karai

36. Sankata Katai Mitai Saba Pira
Jo Sumirai Hanumata Bala Bira

37. Jai Jai Jai Hanuman Gosai
Kripa Karahu Guru Dewa Ki Nai

38. Jo Sata Bara Patha Kara Koi
Chutahi Bandi Maha Sukha Hoi

39. Jo Yaha Parai Hanuman Chalisa
Hoya Siddhi Sakhi Gaurisa

40. Tulasidasa Sada Hari Chera
Ki Jai Natha Hridaya Mahan Dera

Doha:
Pawanatanaya Sankata Harana
Mangala Murati Rupa
Rama Lakshaman Sita Sahita
Hridaya Basahu Sura Bhupa

Siyavara Ramachandra Pada
Jai Sharanam
Bajarangi Hanuman Bajarangi Hanuman
Bajarangi Hanuman Mahavir
Sri Ram Ram Bajarangi Hanuman

Bhajalo-ji Hanuman
Mahavir Bhaja Ram
Sri Ram Ram
Bhajalo-ji Hanuman
Jai Hanuman Jai Jai Hanuman
Jai Sita Ram Jai Jai Sita Ram

Jai Bajaranga Bali
Jai Hanumana Ki
Jai Mahavira Jai Hanuman
Jai Gurudeva Karo Kalyan

Jaya Hanumana Jaya
Satya Hanumana Jaya
Jaya Hanumana Jaya
Baba Hanumana Jaya

Ram

Mukti Dilaye Prabhunam
Shanti Dilaye Prabhunam Prabhunam Prabhunam

Rama Bolo Rama Bolo Bolo Bolo Ram
Sita Bolo Sita Bolo Bolo Bolo Ram
Hanuman Bolo Hanuman Bolo
Bolo Bolo Ram
Raghupati Raghava Raja Ram
Patita Pavana Sita Ram
Sita Ram Jaya Sita Ram
Sita Ram Jaya Radheshyam

Raghupati Raghava Rajaram
Patita Pavana Sita Ram
Ishwar Allaha Terā Nam
Sabako Sanmati De Bhagavan Jai Raghunandana jai Ganesham
Janaki Valabha Raja Ram Jai Raghunandana jai Ganesham
Sri Guru Rama Ananda Bhagavan Jai Bajarangi Jai Hanuman
Lala Langota Lala Shyam
Sita Ram Sita Ram Sita Ram Jaya Sita Ram
Hanuman Hanuman Hanuman Jaya Hanuman

Sita Ram Jai Sita Ram
Patita Pavana Jai Sita Ram

Krishna

Yamuna Tira Vihari
Vrindavana Sanchari
Govardhana Giridhari
Gopala Krishna Murari
Dasaratha Nandana Ram Ram
Dasamukha Mardana Ram Ram
Pashupati Ranjana Ram Ram
Papa Vimochana Ram Ram
Manimaya Bushana Ram Ram
Manjula Bashana Ram Ram
Ranayaya Bishana Ram Ram
Raghukula Bushana Ram Ram
Gopala Gopala
Devaki Nandana Gopala
Devaki Nandana Gopala
Devaki Nandana Gopala

Govinda Hare Gopala Hare
He Prabhu Dina Dayala Hare
He Radhe Radhe Radhe Shyam
Govinda Radhe Jai Sri Radhe
Govinda Radhe Radhe Shyam
Gopala Radhe Radhe

Jaya Govindam Jaya Govindam
Govindam Gopala Hare

Narayana Narayana Jaya Govinda Hare
Narayana Narayana Jaya Gopala Hare

Rama Raghava Rama Raghava
Rama Raghava Rakshamam
Krishna Keshava Krishna Keshava
Krishna Keshava Pahimam
Radhe Radhe Govinda Bolo Radhe
Radhe Radhe Govinda Bolo Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe
Radhe Govinda Bolo Radhe
Govinda Bolo Radhe
Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda
Hare Krishna Hare Ram
Jai Radhe Govinda

Sri Krishna Govinda Hare Murari
He Natha Narayana Vasudeva

Shiva

1. Brahma Murari Surarchita Lingam
Nirmala Bhasita Shobhita Lingam Janmaja Duhkha Vinashaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

2. Devamuni Pravararchita Lingam Kamadaham Karunakara Lingam Ravana Darpa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

3. Sarva Sugandhi Sulepita Lingam Buddhi Vivardhana Karana Lingam Siddha Surasura Vandita Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

4. Kanaka Maha Mani Bhushita Lingam Phanipati Veshtita Shobhita Lingam Daksha Suyajna Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

5. Kumkuma Chandana Lepita Lingam Pankaja Hara Sushobhita Lingam Sanchita Papa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

6. Deva Ganarchita Sevita Lingam Bhavair Bhaktibhireva Cha Lingam Dinakarakoti Prabhakara Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam7. Ashta Dalo Pariveshtita Lingam Sarva Samudbhava Karana Lingam Ashta Daridra Vinashita Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

8. Suraguru Suravara Pujita Lingam Suravana Pushpa Sadarchita Lingam Paratparam Paramatmaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Doha:
Lingashtakam Idam Punyam Yah Pathet Shiva Sannidhau Shivalokam Avapnoti
Shivena Saha Modate
Brahma Nache Vishnu Nache Nache Mahadeva
Leke Kali Khappara Wali Nache Sati Devi
Om Kura Bom
Om Kura Bom Bom Baja Damaru
Nache Sadashiva Jagade Guru
Ganga Ki Jai Jai Yamuna Ki Jai Jai
Kailasha Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai
Namah Shivay Om Namah Shivay Om

Hara Shiva Shankara
Sheshanka Shekara
Hara Bom Hara Bom Bom Bom Bolo
Bhava Bhayankara Girija Shankara
Dhimi Dhimi Dhimi Taka Nartana Kelo

He Shiva Shankara He Shiva Shankara
He Shiva Shankara Hari Om
He Shiva Shankara Parameshvara
He Shiva Shankara Hari Om
Om Namah Shivaya

He Shiva Shankara He Maheshwara
Dukha Hara Sukha Kara
Hara Hara Shankara
Om Namah Shivay
Hari Om Namah Shivay

Jai Shiva Omkara
Jaya Hara Shiva Omkara
Brahma Vishnu Sadashiva
Brahma Vishnu Sadashiva
Hara Hara Hara Mahadev
Jaya Hara Hara Hara Mahadev

Hara Hara Mahadeva Shambho
Kashi Vishwanatha Gange
Kashi Vishwanatha Gange
Kashi Amarnatha Gange

Namaha Shivaya Namah Om Hare Hare
Hare Hare Hare Hare Hare Shiva Shankara

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Om Namah Shivaya Namah Om
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Baba
Namah Shivaya Namah Om

Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya
Shivaya Namaha Shivaya Namah Om
Shambho Shankara Namah Shivaya
Girija Shankara Namah Shivaya

Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya

Shiva Maheshvara Shiva Maheshvara
Shiva Maheshvara Gurudev
Shiva Maheshvara Shiva Shankara
Shiva Mahadeva Gurudev
Shiva Om Baba Om Ma Om Namah Om
Shiva Shambho Shiva Shambho
Kalyana Murti Namo Namah
Namo Namah Namo Namah
Girija Pati Ganga Dhara Hara Hara
Hara Hara Hara Hara Namo Namah
Kalyana Murti Namo Namah
Namo Namah Namo Namah

Shiva Shiva Shambho Shankara
Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Ganga Jata Dhara Gauri Manohara
Pashupati Parameshvara
Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om
Shivaya Namah Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya

Shivaya Parameshvaraya
Shashi Shekaraya Namah Om Bhavaya Guna Shambhavaya
Shiva Tandavaya Namah Om

Ganesha

Gajananaye Gajavadana
Gajananaye Gajavadana
Jai Jai Jai Gananayaka
Jai Jai Vighna Vinashaka
Jai Subha Mangala Dayaka
Vidya Buddhi Pradayaka
Gajavadana Gauri Nandana
Gangadhara Shiva Shambho Nandana

Jaya Ganesha Jaya Ganesha
Jaya Ganesha Pahimam
Sri Ganesha Sri Ganesha
Sri Ganesha Rakshamam
Om Gan Ganapataye Namo Namah
Sri Siddhivinayaka Namo Namah
Ashtavinayaka Namo Namah
Ganapati Bapa Moriya

Jesus Christus

Take my life and let it be
Consecrated, Lord, to Thee.
Take my moments and my days,
Let them flow in ceaseless praise.
Take my hands and let them move
At the impulse of Thy love.
Take my feet and let them be
Swift and beautiful for Thee.
Take my voice and let me sing,
Always, only for my King.
Take my lips and let them be
Filled with messages from Thee.
Take my silver and my gold,
Not a mite would i withhold.
Take my intellect and use
Every power as Thou shalt choose.
Take my will and make it Thine,
It shall be no longer mine.
Take my heart, it is Thy own,
It shall be Thy Royal Throne.
Take my love, my Lord, i pour
At Thy feet its treasure store.
Take myself, and i will be
Ever, only, all for Thee.

There's a chariot swings before
our brothers and sisters
and the tree of life is in full bloom.
There we'll dance and sing on and on
with our Creator, praising the Lord
and life of love.
Love, love, love open your hearts and see
Love, love, love it will set you free
Love, love, love please believe me
i love You, i love You, i love You
singing the song of live,
singing the song of eternity,
we’ll fly on to glory on the wings of love.
Listen, listen, listen
to my heart's song
i will never forget Thee
i will never forsake Thee

Kirtan

Kirtan ist das Singen von Gottes vielfältigen Namen. Das innere Rufen der Sehnsucht nach Einheit, nach Frieden, nach Freiheit, nach einer Liebe, die nie vergeht. Kirtansingen ist ein wesentlicher Teil der spirituellen Übung auf dem Weg des Bhakti Yoga.
Wir können, dem Gesang des Vorsängers folgend, uns mitnehmen lassen nach innen und dem begegnen, was bereits in uns ist – gemeinsam und doch jeder auf seine eigene Weise.

Kirtan