Govinda Jai Jai

Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai
Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai