Raghupati Raghava

Raghupati Raghava Raja Ram
Patita Pavana Sita Ram
Sita Ram Jaya Sita Ram
Sita Ram Jaya Radheshyam