Jai Jai Jai Gananayaka

Jai Jai Jai Gananayaka
Jai Jai Vighna Vinashaka
Jai Subha Mangala Dayaka
Vidya Buddhi Pradayaka
Gajavadana Gauri Nandana
Gangadhara Shiva Shambho Nandana