Jaya Ganesha Pahimam

Jaya Ganesha Jaya Ganesha
Jaya Ganesha Pahimam
Sri Ganesha Sri Ganesha
Sri Ganesha Rakshamam