Gayatri Mantra

Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Vareniyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat