Guru Pranam

Akhanda Mandala Karam
Vyaptam Yena Characharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Sri Guruve Namaha

Agyana Timir Andhasya
Gyananjana Shalakaya
Chakshur Unmilitam Yena
Tasmai Sri Guruve Namaha

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwara
Gurur Sakshat Param Brahma
Tasmai Sri Guruve Namaha

Nitya Suddham Nirabhasam
Nirakaram Niranjanam
Nitya Bodham Chidanandam
Guru Brahma Namamyaham

Dhyana Mulam Guror Murti
Puja Mulam Guror Padam
Mantra Mulam Guror Vakyam
Moksha Mulam Guror Kripa