Bhajalo-ji Hanuman

Bhajalo-ji Hanuman
Mahavir Bhaja Ram
Sri Ram Ram
Bhajalo-ji Hanuman