Bengali Aarti

Bhava Sagara Tarana Karana He
Ravinandana Bandhana Khandana He
Sharanagata Kinkara Bhita Mane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane

Hridi Kandara Tamasa Bhaskara He
Tumi Vishnu Prajapati Shankara He
Parambrahma Paratpara Veda Bhane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane

Mana Varana Shasana Ankusha He
Naratrana Tare Hari Chakshusha He
Gunagana Parayana Devagane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane

Kulakundalini Ghuma Bhanjaka He
Hridi Granthi Vidarana Karaka He
Mama Manasa Chanchala Ratridine
Gurudeva Daya Karo Dina Jane

Ripusudana Mangala Nayaka He
Shukhashanti Varabhaya Dayaka He
Trayatapa Hare Tava Nama Gune
Gurudeva Daya Karo Dina Jane

Abhimana Prabhava Vinashaka He
Gatihina Jane Tumi Rakshaka He
Chita Shankita Vanchita Bhaktidhane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane

Tava Nama Sada Shubha Sadhaka He
Patitaa Dhama Manava Pavaka He
Mahima Tava Gochara Shuddha Mane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane

Jaya Satguru Ishvara Prapaka He
Bhavaraga Vikara Vinashaka He
Mana Yeno Rahe Tava Shri Charane
Gurudeva Daya Karo Dina Jane