Sri Shiva Aarti

Om Jai Shiva Omkara,
Swami Jai Shiva Omkara
Brahma Vishnu Sadashiva :|
Ardhangi Dhara
Jai Shiva Omkara

Ekanan Chaturanan Panchanan Raje
Swami Panchanan Raje
Hansanan Garudasan :|
Vrishavahan Saje
Jai Shiva Omkara

Do Bhuja Charu Chaturbhuja Dasha Bhuja Te Sohe
Swami Dasha Bhuja Te Sohe
Tinon Rupa Nirakhata :|
Tribhuvan Jana Mohe
Jai Shiva Omkara

Akshamala Vanmala Mundamala Dhari
Swami Mundamala Dhari
Chandana Mrigamad Sohe :|
Bhale Shashidhari
Jai Shiva Omkara

Shvetambar Pitambar Baghambar
Ange Swami Baghambar Ange
Sanakadika Brahmadika :|
Bhutadika Sange
Jai Shiva Omkara

Kar Ke Madhya Kamandal Chakra Trishul Dharata
Swami Chakra Trishul Dharata
Jaga Karata Jaga Harta :|
Jaga Palan Karta
Jai Shiva Omkara

Brahma Vishnu Sadashiva Janata Aviveka
Swami Janata Aviveka
Pranavakshar Ke Madhye :|
Yeh Tinon Eka
Jai Shiva Omkara

Triguna Shiva Ki Arati Jo Koi Nara Gave
Swami Jo Koi Nara Gave
Kahata Shivananda Svami :|
Manavanchhit Phala Pave
Jai Shiva Omkara