Sankata Mochana Hanuman Ashtaka

Bala Samaya Ravi Bhakshi Liyo Taba
Tinhun Loka Bhayo Andhiyaro
Tahi Son Trasa Bhayo Jaga Ko
Yaha Sankata Kahu Son Jata Na Taro
Devana Ani Kari Binati Taba
Chhanri Diyo Ravi Kashta Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Bali Ki Trasa Kapisa Basai Giri
Jata Maha Prabhu Pantha Niharo
Chaunki Maha Muni Sapa Diyo Taba
Chahiya Kauna Bichara Bicharo
Kai Dwija Rupa Livaya Mahaprabhu
So Tuma Dasa Ke Soka Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Angada Ke Sanga Lena Gaye Siya
Khoja Kapisa Yaha Baina Ucharo
Jivata Na Bachihai Hama Son Ju
Bina Sudhi Laiye Ihan Pagu Dharo
Heri Thake Tata Sindhu Sabai Taba
Laya Siya Sudhi Prana Ubaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Ravana Trasa Dai Siya Ko Saba
Rakshasi Son Kahi Soka Nivaro
Tahi Samaya Hanumana Mahaprabhu
Jaya Maha Rajanichara Maro
Chahata Siya Ashoka Son Agi Su
Dai Prabhu Mudrika Soka Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Bana Lagyo Ura Lakshimana Ke Taba
Prana Taje Suta Ravana Maro
Lai Griha Baidya Sushena Sameta
Tabai Giri Drona Su Bira Uparo
Ani Sajivana Hatha Dai Taba
Lakshimana Ke Tuma Prana Ubaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Ravana Juddha Ajana Kiyo Taba
Naga Ki Phansa Sabai Sira Daro
Shri Raghunatha Sameta Sabai Dala
Moha Bhayo Yaha Sankata Bharo
Ani Khagesa Tabai Hanumana Ju
Bandhana Kati Sutrasa Nivaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Bandhu Sameta Jabai Ahiravana
Lai Raghunatha Patala Sidharo
Devi Hin Puji Bhali Bidhi Son Bali
Deu Sabai Mili Mantra Bicharo
Jaya Sahaya Bhayo Taba Hi
Ahiravana Sainya Sameta Sanharo
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo

Kaja Kiye Bara Devana Ke Tuma
Bira Mahaprabhu Dekhi Bicharo
Kauna So Sankata Mora Gariba Ko
Jo Tuma Son Nahin Jata Hai Taro
Begi Haro Hanumana Mahaprabhu
Jo Kachhu Sankata Hoya Hamaro
Ko Nahin Janata Hai Jaga Men
Kapi Sankata Mochana Nama Tiharo