Sri Durga Aarti

Jai Ambe Gauri
Maiya Jaya Shyama Gauri
Tumako Nisha Dina Dhyavata :|
Hari Brahma Shiva Ri
Om Jai Ambe Gauri

Manga Sindura Virajata
Tiko Mrigamada Ko
Maiya Tiko Mrigamada Ko
Ujjavala Se Do-u Naina :|
Chandra Badana Niko
Om Jai Ambe Gauri

Kanka Samana Kalevara Raktambara Raje
Maiya Raktambara Raje
Raktapushpa Gala Mala :|
Kanthana Para Saje
Om Jai Ambe Gauri

Kehari Vahana Rajata Khadaga Khappara Dhari
Maiya Khadaga Khappara Dhari
Sura-Nara Munijana Sevata :|
Tinake Duhkha Hari
Om Jai Ambe Gauri

Kanana Kundala Shobhita Nasagre Moti
Maiya Nasagre Moti
Kotika Chandra Divakara :|
Rajata Sama Jyoti
Om Jai Ambe Gauri

Shumbha-Nishumbha Bidare
Mahishasura Ghati
Maiya Mahishasura Ghati
Dhumra Vilochana Naina :|
Nisha Dina Madamati
Om Jai Ambe Gauri

Chanda Munda Sanhare Shonita Bija Hare
Maiya Shonita Bija Hare
Madhu Kaitabha Do-u Mare :|
Sura Bhayahina Kare
Om Jai Ambe Gauri

Brahmani Rudrani Tuma Kamala Rani
Maiya Tuma Kamala Rani
Agama Nigama Bakhani :|
Tuma Shiva Patrani
Om Jai Ambe Gauri

Chausantha Yogini Mangal Gavata
Nritya Karata Bhairu
Maiya Nritya Karata Bhairu
Bajata Tala Mridanga :|
Aru Bajata Damaru
Om Jai Ambe Gauri

Tuma Hi Jaga Ki Mata Tuma Hi Ho Bharata
Maiya Tuma Hi Ho Bharata
Bhaktana Ki Duhkha Harata :|
Sukha Sampati Karata
Om Jai Ambe Gauri

Bhuja Chara Ati Shobhita Varamudra Dhari
Maiya Varamudra Dhari
Manavanchhita Phala Pavata :|
Sevata Nara-Nari
Om Jai Ambe Gauri

Kanchana Thala Virajata Agara Kapura Bati
Maiya Agara Kapura Bati
Sri Malketu Main Rajata :|
Koti Ratana Jyoti
Om Jai Ambe Gauri

Sri Ambe-ji Ki Arati Jo Ko-i Nara Gave
Maiya Jo Ko-i Nara Gave
Kahata Shivananda Swami :|
Sukha Sampati Pave
Om Jai Ambe Gauri