Devi Pranam

Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnu Mayeti Shabdita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Chetanetybhidhiyate
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Kshanti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Shanti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddha Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmi Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Tushti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Kanti Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Daya Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha

Ya Devi Sarvabhuteshu Matri Rupena Samstita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namaha