Jayanti Mangala Kali

Jayanti Mangala Kali
Badrakali Kapalini
Durga Kshama Shive Dhatri
Svaha Svadha Namostute

Sarvamangala Mangalye
Shive Sarvartha Sadhike
Sharanye Tryambake Gauri
Narayani Namostute

Sharanagata Dinartha
Paritrana Parayane
Sarvasyarthi Hare Devi
Narayani Namostute

Sarvasvarupe Sarveshe
Sarva Shakti Samanvite
Bhaye Bhyastra Hino Devi
Durge Devi Namostute

Devi Narayani Namostute
Devi Narayani Namostute
Devi Narayani Namostute
Durge Narayani Namostute