Durge Durge Durge

Durge Durge Durge
Jai Jai Ma
Jagadambe Jai Jai Ma