Kashi Vishwanathe Gange

Hara Hara Mahadeva Shambho
Kashi Vishwanatha Gange
Kashi Vishwanatha Gange
Kashi Amarnatha Gange