Shivaya Parameshwaraya

Shivaya Parameshvaraya
Shashi Shekaraya Namah Om

Bhavaya Guna Shambhavaya
Shiva Tandavaya Namah Om