Shiva Shiva Shambho Shankara

Shiva Shiva Shambho Shankara
Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Ganga Jata Dhara Gauri Manohara
Pashupati Parameshvara