Sri Shiva Linga Ashtakam

Brahma Murari Surarchita Lingam
Nirmala Bhasita Shobhita Lingam
Janmaja Duhkha Vinashaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Devamuni Pravararchita Lingam
Kamadaham Karunakara Lingam
Ravana Darpa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Sarva Sugandhi Sulepita Lingam
Buddhi Vivardhana Karana Lingam
Siddha Surasura Vandita Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Kanaka Maha Mani Bhushita Lingam
Phanipati Veshtita Shobhita Lingam
Daksha Suyajna Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Kumkuma Chandana Lepita Lingam
Pankaja Hara Sushobhita Lingam
Sanchita Papa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Deva Ganarchita Sevita Lingam
Bhavair Bhaktibhireva Cha Lingam
Dinakarakoti Prabhakara Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Ashta Dalo Pariveshtita Lingam
Sarva Samudbhava Karana Lingam
Ashta Daridra Vinashita Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Suraguru Suravara Pujita Lingam
Suravana Pushpa Sadarchita Lingam
Paratparam Paramatmaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Doha:
Lingashtakam Idam Punyam
Yah Pathet Shiva Sannidhau
Shivalokam Avapnoti
Shivena Saha Modate