Hymn to the Divine Mother

Palana Karani Bhava Bhaya Harani
Kali Durge Namoh Namah

Jaya Jagatambe Girija Mata
Kali Durge Namoh Namah

Uma Parvati Anandamayi
Kali Durge Namoh Namah

Radhe Site Durge Gauri
Kali Durge Namoh Namah